Dobiega końca realizacja projektu pn. "Modernizacja drogowej infrastruktury komunikacyjnej Snina - Medzilaborce - Krosno w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 - 2020". Projekt realizowany był od października 2016 roku.
Liderem projektu był Powiat Krośnieński, a partnerem ze strony słowackiej Zarząd i Utrzymanie Dróg Regionu Autonomicznego Preszowa. Wartość całkowita projektu wynosi około 5 600 000 euro z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej stanowi 85% wartości.

Celem głównym projektu jest połączenie drugorzędnych i trzeciorzędnych węzłów po stronie słowackiej i trzeciorzędnych węzłów po stronie polskiej do sieci TEN-T poprzez modernizację ciągu komunikacyjnego Snina - Medzilaborce - Krosno.

most

Uroczyste zakończenie podsumowujące realizacje projektu połączone z otwarciem nowo wyremontowanych odcinków dróg odbyło się 23 maja br. Po stronie słowackiej w miejscowości Staskovce w obecności przedstawicieli obydwu partnerów po wysłuchaniu hymnów państwowych Słowacji i Polski przecięto symboliczną wstęgę na jednym z dwóch przebudowanych mostów.

droga

Kolejna odsłona miała miejsce na drodze powiatowej nr 1956R Zręcin – Wietrzno – Zboiska, która została przebudowana na odcinku 6,293 km. Z udziałem zaproszonych gości ze Słowacji i Polski symbolicznie otwarto odcinek drogi, na którym prace zakończono w roku ubiegłym. Zakres prac obejmował m.in.: wykonanie jezdni, poboczy, wzmocnienie nawierzchni wraz z odcinkową wymianą podbudowy, budowę dwóch odcinków chodników, zatok autobusowych, montaż barier energochłonnych. Przebudowany odcinek drogi przyczyni się do poprawy dostępności komunikacyjnej, zapewnienia większego bezpieczeństwa ruchu, zarówno kołowego jak i pieszego.

Ostatnim punktem spotkania była konferencja, której celem było podsumowanie realizacji projektu z udziałem zaproszonych gości

Ocena