Powiatowa Rada Rynku Pracy w Krośnie na ostatnim posiedzeniu zaopiniowała i przyjęła propozycje podziału środków Funduszu Pracy (FP) oraz Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) w 2020 roku.
Z dostępnych środków w ramach Funduszu Pracy mogą skorzystać osoby bezrobotne, ale również pracodawcy. Są one przeznaczone na realizację aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu, między innymi na: organizację staży, prac interwencyjnych, robót publicznych, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej czy refundacje utworzenia dodatkowych miejsc pracy. W roku 2020 z Funduszu Pracy dla Powiatu Krośnieńskiego została przyznana kwota w wysokości 5 916 800 zł. Z tej puli 4 230 915 zł przeznaczono na realizację dwóch projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pierwszy projekt na kwotę ponad 1,3 mln zł, w ramach programu RPO, skierowany jest do osób powyżej 29 roku życia, które pozostają bez pracy. Zakłada on aktywizację 77 bezrobotnych poprzez przyznanie dotacji i doposażeń nowych miejsc pracy oraz staży. Z kolei drugi program POWER skierowany jest do osób młodych, które będą mogły skorzystać ze staży, dotacji, bonów na zasiedlenie . Środki będzie można przeznaczyć także na doposażenie dodatkowych miejsc pracy. Na realizację tych działań przewidziano ponad 2,8 mln zł.

Inną formą wsparcia finansowego są środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego z których może skorzystać pracodawca jak również pracownicy zagrożeni utratą pracy. W roku bieżącym na działania w ramach KFS, PUP w Krośnie ma do dyspozycji 400 tys. zł. Przyznane środki pozwolą pokryć w roku bieżącym koszty szkoleń około 90 osób pracujących lub pracodawców. Środki mogą być przeznaczone m.in. na finansowanie kursów, studiów podyplomowych lub egzaminów potwierdzających nabycie umiejętności czy uprawnień zawodowych.

- Jako samorząd Powiatu Krośnieńskiego popieramy każdą formę wsparcia na aktywizację osób bezrobotnych, która pozwoli na zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych. Dostępne środki staramy się wykorzystać jak najefektywniej. Chcemy w ten sposób zmotywować osoby bezrobotne do podjęcia pracy i jednocześnie zachęcić pracodawców do tworzenia nowych miejsc pracy - powiedział wicestarosta Andrzej Guzik, przewodniczący Powiatowej Rady Rynku Pracy w Krośnie.