XXII sesja Rady Miejskiej w Rymanowie

-

Urząd Gminy Rymanów

Mitkowskiego 14a, Rymanów

Wstęp wolny

Porządek obrad:

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu XX i XXI sesji Rady Miejskiej w Rymanowie.
Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej w Rymanowie o uczestnictwie w spotkaniach i uroczystościach w okresie międzysesyjnym.
Informacja Burmistrza Gminy o sposobie załatwiania zgłoszonych wniosków z poprzednich sesji wraz z informacją z działalności Burmistrza Gminy w okresie międzysesyjnym.
Informacja z wykonania uchwał podjętych na XX i XXI sesji Rady Miejskiej w Rymanowie.
Interpelacje radnych – wnioski i zapytania radnych, sołtysów, przewodniczących osiedli.
Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rymanów za 2015 rok:
> omówienie sprawozdań,

> przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej,

> przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonych przez Burmistrza

Gminy Rymanów sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2015 rok,

> przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Rymanów,

> podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania

z wykonania budżetu za 2015 rok,

> podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Rymanów absolutorium

z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.

Informacja o stanie bezpieczeństwa w Gminie Rymanów na podstawie informacji Komendanta Komisariatu Policji w Rymanowie i Komendanta Straży Miejskiej w Rymanowie.
Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał w sprawie:
1/ zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok,

2/ zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymanów,

3/ zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z wodociągu komunalnego oraz za zbiorowe odprowadzanie ścieków świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie,

4/ powołania Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rymanowie,

5/ wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu Zespołowi Ekonomiczno – Administracyjnemu Szkół w Rymanowie,

6/ wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rymanowie,

7/ wyrażenia woli uczestnictwa w charakterze partnera w realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020,Oś Priorytetowa IX- Jakość edukacji i kompetencji w regionie,Działanie 9.2-Poprawa jakości kształcenia ogólnego,

8/ przyjęcia diagnozy potrzeb w zakresie wsparcia edukacyjnego szkół w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa IX-Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2-Poprawa jakości ksztalcenia ogólnego,

9/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości niezabudowanej na rzecz Gminy Rymanów, położonej w Rymanowie,

10/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w Rymanowie,

11/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na oddanie w dzierżawę na okres 5 lat działek gminnych położonych w Króliku Polskim,

12/ udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rymanowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

Odpowiedzi na interpelacje radnych – wnioski i zapytania sołtysów, przewodniczących osiedli.
12. Zamknięcie sesji.

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2013 - 2022 terazKrosno.pl