Ważne dla rodziców i uczniów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w Krośnie. Kiedy uczniowie wrócą do szkół i z jakich zajęć będą mogli korzystać?
Urząd Miasta Krosna zaprezentował harmonogram powrotu uczniów do szkół oraz zasady, na jakich będzie się to odbywać.

- Jest to o tyle istotne, że dotyczy młodzieży przygotowującej się do zdawania matury, egzaminów końcowych, egzaminów zawodowych. Uruchomiliśmy już i uruchamiamy działania, by uczniów naszych szkół jak najlepiej do tego przygotować - mówi prezydent Krosna Piotr Przytocki.

Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Od 4 maja przywrócona została możliwość działania poradni psychologiczno-pedagogicznych w trybie stacjonarnym. Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krośnie czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 a w piątki od 8.00 d0 14.00. W pracy uwzględnione są przepisy dotyczące ograniczeń, nakazów i zakazów związanych z epidemią.

- Poradnia służy uczniom, którzy mają specjalne potrzeby edukacyjne, tak w postaci zajęć terapeutycznych, ale również diagnozowania i wydawania opinii dla dzieci, które są w trakcie systemu szkolnego albo przed nimi jest obowiązek szkolny - mówi Bronisław Baran, zastępca prezydenta Krosna.

Piotr Przytocki
Prezydent Krosna Piotr Przytocki

Przedszkola

11 maja wznowiły działalność krośnieńskie przedszkola miejskie. Na początku rodzice wyrazili chęć powrotu do przedszkoli 222 na 1334 wszystkich przedszkolaków z przedszkoli miejskich, czyli około 17 proc.

- Jak się okazało, jaki jest reżim sanitarny do spełnienia przez placówki i pracowników, to znaczna część jednak zrezygnowała. 11 maja było tylko 74 dzieci, a na dzień 21 maja jest ich 108. Rodzic przed zapisaniem dziecka, zgłasza ten fakt 2 dni wcześniej i musi podpisać oświadczenie, że zapoznał się z regulaminem w obecnym czasie - opowiada zastępca prezydenta.

Zajęcia specjalistyczne

Od 18 maja realizowane są zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno-wychowawcze oraz wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla dzieci i uczniów posiadających orzeczenia lub opinie Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Zajęcia te nie są obligatoryjne, w zdecydowanej większości były realizowane w formie zdalnego nauczania. Byli jednak rodzice, którzy zgłaszali do dyrektorów szkół, by można było je przeprowadzać na terenie szkoły. Obecnie w Krośnie jest 36 uczniów, którzy uczestniczą w takich zajęciach, czyli nieco ponad 30 procent wszystkich, którzy mają odpowiednie orzeczenia w tym zakresie.

Internat i bursa

Od 22 maja możliwe jest też otwarcie internatu i bursy międzyszkolnej. Nie jest to jednak obowiązkowe.

- W Krośnie jesteśmy do tego przygotowani, ale na dzień dzisiejszy żaden z uczniów krośnieńskich szkół nie zgłosił zapotrzebowania zakwaterowania w internacie bądź w bursie. Uczeń, który będzie korzystał z konsultacji, będzie miał też możliwość skorzystania z noclegu w tych miejscach - informuje Bronisław Baran.

Biblioteki szkolne

Dyrektorzy szkół, w których konieczne jest zorganizowanie konsultacji, mają także obowiązek zapewnienia możliwości korzystania z biblioteki szkolnej. Dotyczy to uczniów, którzy są uprawnieni do zasięgania konsultacji.

Bronisław Baran
Bronisław Baran, zastępca prezydenta Krosna

Zajęcia praktyczne

Od 18 maja umożliwiono zajęcia praktyczne przygotowujące do końcowych egzaminów zawodowych słuchaczom ostatnich semestrów szkół policealnych. Są to tylko te zajęcia, których nie można zrealizować w ramach kształcenia na odległość oraz tylko za zgodą słuchacza, a w przypadku niepełnoletniego, jego rodzica lub opiekuna prawnego.

Również od 18 maja uczniowie klas III branżowych szkół I stopnia kształcący się w zawodach, dla których podstawa programowa przewiduje przygotowanie ucznia do kierowania pojazdami silnikowymi, mogą korzystać z zajęć praktycznych z zakresu nauki jazdy.

Z kolei od 25 maja uczniowie klas III technikum będą mogli odbywać praktyki zawodowe u pracodawców. W tym przypadku zgodę musi wyrazić uczestnik praktyk a pracodawca musi zachować zasady bezpieczeństwa związane ze zwalczaniem epidemii COVID-19.

Zajęcia w klasach I-III szkół podstawowych

Od 25 maja rozpoczynają się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami dydaktyki w klasach I-III szkół podstawowych.

- Zarówno zajęcia w żłobkach, przedszkolach czy w klasach I-III szkół podstawowych są skierowane nie tylko do dzieci, ale są nakierowane też na rodziców, by umożliwić im powrót do pracy. I tym się kierujemy nadrzędnie ponosząc dodatkowe, duże koszty, by spełnić wszystkie wymogi reżimu sanitarnego - podkreśla Bronisław Baran.

Ostatecznie zadeklarowali korzystanie z tej formy zajęć rodzice blisko 360 uczniów. - Wszędzie głośno mówiono, że będą to tylko zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, ale w wytycznych zostały też narzucone elementy dydaktyki. Stawia to bardzo duże wyzwanie przed dyrektorami szkół i nauczycielami, gdyż muszą opracować specjalne harmonogramy realizacji tych zajęć. Część uczniów będzie w szkołach, ale blisko 1000 pozostanie w domach i trzeba będzie realizować podstawę programową w formie zdalnego nauczania - tłumaczy zastępca prezydenta.

W szkołach będzie obowiązywał reżim sanitarny. W jednej sali lekcyjnej będzie mogło uczyć się 12 dzieci a zajęcia prowadził w miarę możliwości ten sam nauczyciel, jeden wychowawca. Dzieci nie będą mogły "mieszać się" na korytarzu. Wyjście na podwórko, boisko szkolne, salę gimnastyczną będzie musiało być dokładnie zaplanowane.

W szkołach podstawowych nr 7, 8 10, 14 i 12 na wybranym przedmiocie będą prowadzone zajęcia on-line dla uczniów klas I-III z wykorzystaniem wideo jednocześnie prowadząc zajęcia stacjonarne.

Monitor z informacjami o konsultacjach
Uczniowie będą mogli skorzystać z konsultacji

Świetlica szkolna

Od 25 maja będą też funkcjonowały świetlice szkolne. Do tej pory zgłoszono 206 uczniów chętnych do korzystania ze świetlic. Będą one funkcjonowały w zależności od potrzeb rodziców uczniów: od 6.30 do 16.30 - różnie w poszczególnych szkołach.

Konsultacje indywidualne i grupowe

Od 25 maja uczniowie klas VIII ósmych szkół podstawowych zarówno ogólnodostępnych jak i specjalnych mogą skorzystać z konsultacji indywidualnych jak i w małych grupach na terenie szkoły. Zakresem konsultacji objęte są wszystkie przedmioty, a w szczególności objęte egzaminem ósmoklasisty.

Od 1 czerwca z takich konsultacji będą mogli skorzystać uczniowie pozostałych klas ze szkół dla dzieci i młodzieży.

Jak mówi Bronisław Baran, konsultacje będą dobrowolne a ich wymiar ma być uzależniony od potrzeb ucznia oraz warunków szkoły. - W praktyce oznacza to, że dyrektorzy będą musieli ustalić zapotrzebowanie wśród uczniów i ich rodziców na konsultacje, a następnie ustalić ich wymiar, terminy realizacji oraz odpowiedzialnych nauczycieli. Jeżeli takie zapotrzebowanie istniało, wówczas dyrektor będzie miał obowiązek organizacji konsultacji - tłumaczy zastępca prezydenta Krosna.

Podkreśla też, że nauczyciele krośnieńskich szkół ponadpodstawowych realizują też zajęcia z byłymi uczniami klas III liceów, czy klas IV techników, którzy zakończyli już rok szkolny, by jak najlepiej byli przygotowani do egzaminu maturalnego. - Jest to dobra wola nauczycieli, gdyż o konsultacjach, o pomocy absolwentom szkół nie mówi żadne rozporządzenie - mówi Bronisław Baran.

Piotr Przytoski i Bronisław Baran

Co po 7 czerwca?

Zdalna działalność szkół potrwa co najmniej do 7 czerwca br. Co się stanie później, będzie zależało od sytuacji epidemicznej i wytycznych ministra zdrowia oraz GIS. Teoretycznie nie można wykluczyć ani całkowitego powrotu do działalności stacjonarnej, ani utrzymania dotychczasowych rozwiązań.

- Bardziej prawdopodobne wydaje się jednak to drugie rozwiązanie, choćby z uwagi na wprowadzenie konsultacji jako alternatywnej formy kontaktu z nauczycielem - mówi Bronisław Baran.