Krośnieńscy radni podjęli uchwałę dotyczącą bezpośredniego włączenia Krosna do drogi ekspresowej S19 w ramach planowanej "Budowa obwodnicy Miejsca Piastowego w ciągu drogi krajowej DK 28". Dlaczego wariant W5?
Na dzisiejszej (31 sierpnia) sesji Rady Miasta Krosna dyskutowano na temat przebiegu planowanej obwodnicy Miejsca Piastowego. Gośćmi krośnieńskich radnych byli posłowie Joanna Frydrych i Piotr Babinetz oraz Bogdan Tarnawski, dyrektor oddziału w Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Dyrektor Bogdan Tarnawski poinformował, że na etapie studium korytarzowego została opracowana analiza wielokryterialna, która ustaliła ranking analizowanych wariantów. Brano pod uwagę cztery kryteria: ekonomiczne, funkcjonalno-ruchowe, techniczne oraz społeczno-środowiskowe. Na pierwszym miejscu znalazł się wariant 5 (który chce miasto Krosno), na drugim miejscu wariant 6, a na trzecim wariant 1.

Po przeprowadzonych analizach obecnie trwają prace nad czterema wariantami: W1, W4, W5 i W6. Jak zaznaczył dyrektor Bogdan Tarnawski, pewne modyfikacje są jeszcze możliwe, ale raczej dotyczące pojedynczych rozwiązań.

- Spotykam się nieraz z takim pytaniem "czy jeszcze są możliwe dziś zmiany"? Zawsze są możliwe prowadzenie zmian, dopóki się czegoś nie wybudowało. Ale też ta sama odpowiedź zabiera sobie drugą część. Pomysł jest świetny, tylko 3 lata spóźniony. I teraz czy będziemy gotowi ten pomysł świetny wprowadzić, ale kosztem 3 lat straconych dotychczasowych przygotowań? Więc to wszystko trzeba bardzo wyważyć - stwierdził dyrektor Bogdan Tarnawski.

Bogdan Tarnawski podkreślił, że wybudowana obwodnica w maksymalnym możliwym stopniu ma służyć wszystkim gminom, powiatom i miastu Krosno, przez które teren przebiega. Ale nie tylko im, ale także całej masie pojazdów, użytkownikom drogi, którzy będą przez ten teren przejeżdżać.

Wspomniał, że gdyby ostatecznie został wybrany wariant W5, który proponuje miasto Krosno, GDDKiA w Rzeszowie będzie czynić starania o budowę dodatkowego węzła na S19 między węzłem Krosno (dawniej Iskrzynia) a węzłem Miejsce Piastowe. Z kolei w przypadku W1 i W4, przebiegają one zbyt blisko węzła Miejsca Piastowe, alby można było tam mówić o dodatkowym węźle.

Głos w sprawie proponowanych wariantów obwodnicy Miejsca Piastowego zabrali również uczestniczący w sesji posłowie Piotr Babinetz (Prawo i Sprawiedliwość) i Joanna Frydrych (Koalicja Obywatelska). Obydwoje byli zgodni, że najlepszym rozwiązaniem jest wariant W5.

- Mnie do wariantu W5 nie trzeba było przekonywać, bo każda decyzja o inwestycjach powinna być rozważna, ekonomiczna, społecznie oczekiwana i nakierowana na rozwój. Wariant W5 niewątpliwie wpłynie na rozwój nie tylko Krosna, ale i ościennych gmin. Mam tutaj na myśli na przykład planowaną strefę inwestycyjną na dawnym Lotnisku Iwonicz. Zyska na tym nie tylko miasto Krosna, ale i na przykład gminy Miejsce Piastowe i Krościenko Wyżne - stwierdziła Joanna Frydrych.

Z kolei poseł Piotr Babinetz zaznaczył, że w przypadku budowy tzw. obwodnicy Miejsca Piastowego, z zaproponowanych wariantów do rozważenia mogłyby być warianty W1 i W5. Mają one zarówno plusy jak i minusy.

- Reasumując mocne i słabe punkty tych dwóch rozwiązań, moim zdaniem optymalnym wariantem jest W5 - powiedział Piotr Babinetz.

Po dyskusji Rada Miasta Krosna jednogłośnie (21 głosów) przyjęła uchwałę popierającą wariant W5.

Zamieszanie wokół wariantów obwodnicy Miejsca Piastowego
(kliknij TUTAJ aby zobaczyć warianty przebiegu obwodnicy Miejsca Piastowego)

Treść uchwały Rady Miasta Krosna


W związku z prowadzonymi pracami dotyczącymi wyboru wariantu przebiegu połączenia drogowego w ramach inwestycji pn.: "Budowa obwodnicy Miejsca Piastowego w ciągu drogi krajowej DK 28", Rada Miasta Krosna popiera wariant W5 jako najkorzystniejszy z punktu widzenia rozwoju zarówno Miasta, jak i sąsiednich powiatów i gmin. Realizacja wariantu W5 przyczyni się do stworzenia funkcjonalnego układu komunikacyjnego, zapewniającego szybszy i bezpieczniejszy dojazd do drogi ekspresowej S19 oraz korzystnie wpłynie na przepustowość układu drogowego.

Za wyborem wariantu W5 przemawiają następujące argumenty:
1) wariant W5 korzystnie wpłynie na rozwój funkcjonalno-przestrzenny i społeczno-gospodarczy Krosna oraz okolicznych powiatów i gmin. Ze względu na przebieg w bezpośrednim sąsiedztwie powstającej Strefy inwestycyjnej -Krosno 2, przyczyni się do tworzenia warunków sprzyjających lokowaniu nowych zakładów pracy w branżach wysokich technologii. To z kolei będzie miało przełożenie na powstawanie atrakcyjnych miejsc pracy oraz przyciąganie nowych mieszkańców i zahamowanie emigracji;
2) wariant W5 został wskazany jako najkorzystniejszy z ekonomicznego punktu widzenia w wyniku przeprowadzonej analizy kosztów i korzyści, a także uzyskał najwyższą sumę punktów w analizie wielokryterialnej, zgodnie z opracowanym Studium Korytarzowym dla inwestycji.

Miasto Krosno podjęło działania związane z utworzeniem komplementarnego do wyżej wymienionego wariantu układu drogowego, obejmującego następujące inwestycje:
1) budowę połączenia ul. Bieszczadzkiej z ul. gen. W. Sikorskiego;
2) rozbudowę ul. gen. W. Sikorskiego;
3) budowę odcinka prowadzącego od ul. Dywizjonu 303 przez teren tworzonej Strefy inwestycyjnej - Krosno 2 do drogi krajowej nr 19.

Ponadto PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach zadania pn.: "Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 na odcinku Jasło - Nowy Zagórz" zaplanowało likwidację przejazdu kolejowego w ciągu ul. gen. W. Sikorskiego wraz z budową nowego odcinka ulicy oraz skrzyżowania o ruchu okrężnym w ciągu ul. Dywizjonu 303.

Tym samym cały funkcjonalny przebieg wariantu W5 w granicach administracyjnych Miasta Krosna jest już na zaawansowanym etapie przygotowania do realizacji.
Bezpośrednie włączenie Miasta Krosna w węzeł drogi ekspresowej S19 oraz szybkie połączenie drogowe w kierunku Sanoka istotnie wzmocnią rozwój Krosna oraz gmin i powiatów naszego regionu.
Mając powyższe na uwadze, Rada Miasta Krosna jest przekonana, że wskazany wyżej wariant w najpełniejszy sposób przyczyni się do dalszego rozwoju południowej części województwa podkarpackiego, poprzez wykształcenie odpowiedniego układu komunikacyjnego, przy uwzględnieniu zasad zrównoważonego rozwoju.


Wariant 5 (zielony)


Gmina Miasto Krosno
Odcinek drogi rozpoczyna się w km 0+000 i kończy się w km ok. 4+750. Początek wariantu V rozpoczyna się na skrzyżowaniu ul. Bieszczadzkiej z centrum handlowym VIVO! Krosno w miejscu, gdzie została zakończona na ślepo inwestycja drogowa miasta Krosno. Projektowany wariant w km 0+600 odbija w kierunku południowo-wschodnim biegnąc po trasie istniejącej ul. Generała Sikorskiego przebiegając wzdłuż linii kolejowej nr 108. W km 2+250 wariantu V występuje planowana rozbudowa ul. Sikorskiego (rondo projektowane w ramach zadania PKP - "Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 na odcinku Jasło - Nowy Zagórz" ). Kolejno projektowany wariant przebiega przez istniejące lotnisko w m. Targowiska kierując się w stronę istniejącej drogi krajowej nr 19.
Długość odcinka na terenie gminy Krosno wynosi ok. 4,75 km.

Gmina Krościenko Wyżne
Odcinek wariantu rozpoczyna się w km 4+750 i kończy w km ok. 4+950 kierując się w stronę granicy z Gminą Miejsce Piastowe.
Długość odcinka na terenie gminy wynosi ok. 0,2 km.

Gmina Miejsce Piastowe
Odcinek wariantu rozpoczyna się w km 4+950 i kończy w km ok. 7+500. Po minięciu granicy pomiędzy gminami trasa drogi krajowej kieruje się w stronę południową, przechodząc wschodnią stroną obok zakładów produkcyjnych w miejscowości Targowiska. Kolejno projektowany wariant przechodzi przez las i krzyżuje się z projektowaną drogą ekspresową nr 19. W miejscu tym przewiduje się wykonanie węzła drogowego - Targowiska.
Długość odcinka na terenie gminy wynosi ok. 2,5 km.

Gmina Rymanów
Odcinek drogi rozpoczyna się w km 7+500 i kończy w km ok. 13+600. Na terenie Gminy Rymanów projektowana droga przecina linie wysokiego napięcia 110kV oraz 400kV i dwie rzeki: Flora i Morwawa. Na dalszym odcinku wariant ten przebiega po terenach rolnych i łąkach, omijając od strony północnej m. Wróblik Królewski, Wróblik Szlachecki i Milcza, przecinając drogę wojewódzką nr 887 i linię wysokiego napięcia 110V.
Długość odcinka na terenie gminy wynosi ok. 6,1 km.

Gmina Besko
Odcinek wariantu rozpoczyna się w km 13+600 i kończy w km ok. 19+000. Wariant drogi wkraczając na teren Gminy Besko omija od strony południowej miejscowość Poręby, by w km 16+650 przejść nad rzeką Wisłok. Na wysokości miejscowości Besko droga przebiega po jej północnej stronie.
Długość odcinka na terenie gminy wynosi ok. 5,4 km.

Gmina Zarszyn
Odcinek wariantu rozpoczyna się w km 19+000 i kończy w km 25+008. Wariant omija miejscowość Zarszyn od strony północnej przez pola i łąki. Przecina potok Pielinica, jak również szereg rowów melioracyjnych. Trasa kończy się na istniejącej drodze krajowej nr 28. Droga na tym odcinku przecina drogę powiatową nr 2045R oraz 2204R, jak również kolejny raz linię kolejową nr 108 i linię wysokiego napięcia 110kV
Długość odcinka na terenie gminy wynosi ok. 6,0 km.

Harmonogram prac przy obwodnicy Miejsca Piastowego przewiduje, że przetarg na realizację inwestycji w systemie projektuj i buduj, po zgromadzeniu wszelkiej dokumentacji i uzyskaniu pozwoleń, zostanie ogłoszony w II kwartale 2025 roku. Zakończenie budowy planowane jest w IV kwartale 2029 roku.

~Marko

04-09-2022 12:47 8 11

Nie rozumiem dlaczego miasto ma decydować o przebiegu obwodnicy Miejsca Piastowego skoro samo do tej pory nie potrafiło wybudować u siebie obwodnicy ? Niech pan prezydent zajmie się budowaniem sklepów i galerii w Krośnie (bo to mu najlepiej wychodzi) i niech nie włazi w buciorach na cudze podwórka, gdzie go nikt nie zaprasza.
Odpowiedz

~Olo

01-09-2022 12:18 8 17

Ciekawe czy tych co wyburzą i tych co zostaną bezpośrednio przy drodze spotkają korzyści ekonomiczne bo tylko ten aspekt głównie opisywany. Jeśli to ma służyć tylko pod biznes Krosna to co to za nazwa " obwodnica Miejsca Piastowego" przecież to nie będzie służyć mieszkańcom MP. Dalej ruch będzie przez rondo.
Odpowiedz

~SOMGORSI

01-09-2022 08:12 14 12

Never a ty to od ilu pokoleń jesteś mieszczuchem? Pytam dlatego że jeżeli piszesz o wieśniakach to mieszkasz we wsi Krosno Koło Miejsca Piastowego. Jeżeli się mylę to przepraszam.
Odpowiedz

~Johen

01-09-2022 01:07 10 11

A co to znaczy sobie??? To nie gmina buduje obwodnicę! Takie myślenie jest zatrważające. Sobie to MP tylko szkodzi wszędzie szukając wroga i kłócąc się ze wszystkimi gminami. Skąd to znamy?
Odpowiedz

~Never

31-08-2022 22:10 15 10

Gdzie te wieśniaki pracują, jak nie w Krośnie i jeszcze coś nie pasuje.
Odpowiedz

~www

31-08-2022 21:29 11 13

tylko nie przez las
Odpowiedz

~Krzysiek

31-08-2022 19:33 29 15

Krosno niech sobie wybuduje własną obwodnicę bo jak na razie ma tylko rozbudowaną drogę przez miasto. A obwodnicę Miejsca Piastowego zostawi gminie Miejsce Piastowe
Odpowiedz

~grzes2

31-08-2022 14:36 8 10

Kolor zielony to nasz rodzinny , ekstra, że działali wspólnie i w porozumieniu !
Odpowiedz

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.