19 głosów za przy 1 wstrzymującym, Rada Miasta Krosna przyjęła sprawozdanie z wykonania ubiegłorocznego budżetu i udzieliła absolutorium prezydentowi Krosna Piotrowi Przytockiemu. Sesja odbyła się 30 czerwca br.
Komisja Rewizyjna Rady Miasta Krosna stwierdziła, że prezydent, realizując zadania związane z wykonaniem budżetu, kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi. Komisja ta jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu miasta Krosna za 2021 rok.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie również pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Krosna za 2021 r. oraz wniosek Komisji Rewizyjnej Rady o udzielenie absolutorium prezydentowi.

- Dobre wykonanie budżetu miasta Krosna za 2021 r., w czasie trwającej pandemii i wzrostu cen to zasługa wielu osób na czele z Panem Prezydentem i jego zastępcami. Osoby te poradziły sobie bardzo dobrze z funkcjonowaniem naszego miasta, a mogło być różnie, co niestety widać w innych polskich samorządach. Wiele realizowanych działań we wszystkich obszarach oceniam pozytywnie a w szczególności te, które zmierzają do rozwoju miasta. Wiele podjętych inicjatyw odmieniły nasze miasto. W związku z powyższym, jako Radni Klub Samorządne Krosno będziemy głosować za zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Krosna oraz za udzieleniem absolutorium Prezydentowi Miasta za 2021 rok - powiedział w imieniu Klubu Samorządowego radny Marcin Niepokój.

- Są pewne plusy, ale chodzi o to, żeby te plusy nie przesłoniły nam minusów. Każdy z nas podejmie decyzję w zgodzie ze swoim sumieniem - stwierdził Paweł Krzanowski, przewodniczący Klubu Prawa i Sprawiedliwości.

Dochody budżetu wykonano w wysokości 441,9 mln zł, tj. 103,07% planu, w tym:
1) dochody własne - 171,4 mln zł (38,8% dochodów ogółem),
2) dotacje celowe i środki (z budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego, funduszy celowych i pozostałych źródeł krajowych) - 123,1 mln zł (27,9%),
3) subwencje (oświatowa, równoważąca, wyrównawcza, uzupełniająca) - 125,4 mln zł (28,4%),
4) środki europejskie - 22 mln zł (5%).

Wydatki zrealizowano w wysokości 445,3 mln zł, a największe w działach:
1) Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza - 146,7 mln zł,
2) Rodzina - 66,9 mln zł,
3) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 54,6 mln zł,
4) Transport i łączność - 41,2 mln zł.

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 362,2 mln zł tj. 96,8% wydatków ogółem, w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych (statutowe oraz wynagrodzenia i pochodne) - 253,7 mln zł,
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 64,5 mln zł,
3) dotacje na zadania bieżące - 35 mln zł,
4) na projekty współfinansowane ze środków europejskich - 6,3 mln zł,
5) obsługa długu publicznego - 2,7 mln zł.

Wydatki majątkowe wykonano na kwotę 83,1 mln zł (88,9% planu), w tym współfinansowane ze środków europejskich - 18,6 mln zł i ze środków krajowych (budżetu państwa i funduszy celowych) - 15,4 mln zł.
Największe środki wydatkowano na inwestycje w działach:
1) Transport i łączność - 29,2 mln zł, z czego 25,2 mln zł na inwestycje w zakresie dróg wewnętrznych, gminnych i powiatowych, w tym m.in. na zadania:
a) 7,5 mln zł - dobudowa drugiej jezdni obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 229+300 do km 231+040 wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową (dokończenie IV etapu budowy obwodnicy -zadanie współfinansowane ze środków rezerwy subwencji z budżetu państwa i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych),
b) 7,2 mln zł - budowa drogi G na odcinku od ul.Słonecznej do ul.Witosa w Krośnie (dofinansowanie z RFIL),
c) 4,3 mln zł - rozbudowa ul.Polnej (zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych i RFIL),
2) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 13,8 mln zł, z czego:
a) 7,7 mln zł - poprawa jakości powietrza w Krośnie - wymiana źródeł ciepła (dofinansowanie z EFRR oraz wpłaty mieszkańców).
b) 4,9 mln zł - modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Krosno (finansowana preferencyjną pożyczką z NFOŚiGW),
3) Gospodarka mieszkaniowa - 12,7 mln zł, z czego:
a) 9,1 mln zł - wydatki na budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną przy ulicy Składowej (wniesienie wkładów do spółki TBS PM Sp. z o.o. ze środków otrzymanych z Funduszu Dopłat BGK i Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa),
b) 3,5 mln zł - wykupy nieruchomości, w tym na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę i rozbudowę dróg miejskich.

Wydatkowano także ponad 9,3 mln zł na modernizację i budowę obiektów sportowych (w tym 4,9 mln zł - modernizacja stadionu sportowego przy ul. Legionów), ponad 7,5 mln zł - na działalność usługową, z czego 7,2 mln zł na utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości w Krośnie (zakończenie zadania) oraz 4,4 mln zł - na modernizację i budowę infrastruktury oświatowej, z czego 1,6 mln zł na budowę Przedszkola Miejskiego Nr 1 przy ul.Bohaterów Westerplatte 24.

Rok 2021 r. zamknął się deficytem budżetu w wysokości 3,4 mln zł. Miasto uzyskało bieżącą nadwyżkę operacyjną w wysokości 39,7 mln zł, a jej wysoki poziom jest efektem m.in. otrzymania środków w wysokości 8,9 mln zł z tytułu jednorazowego uzupełnienia subwencji na zrekompensowanie spadku dochodów z PIT w 2022 r. w związku z wprowadzonymi zmianami podatkowymi w ramach Polskiego Ładu.

Poza wspomnianą wyżej pożyczką z NFOŚ i GW w wysokości 4,9 mln zł miasto nie zaciągnęło w 2021 r. innych zobowiązań dłużnych. Zobowiązania wynikające z już zaciągniętych kredytów i pożyczek regulowane były zgodnie z zawartymi umowami i na ten cel (raty i odsetki) wydatkowano łącznie 22,9 mln zł, co stanowiło 5,2% wykonanych dochodów.

Zadłużenie miasta na koniec 2021 r. wynikające z zaciągniętych zobowiązań na finansowanie inwestycji miejskich wyniosło 239,5 mln zł i było niższe o 21,7 mln zł niż roku poprzednim.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.